CLUB: Què és i constitució


Introducció.

La Constitució espanyola reconeix en l’article 22 el dret fonamental de tots els ciutadans a la llibertat d’associació. Això vol dir que tots els ciutadans tenim dret a fundar o formar associacions i a pertànyer com associats a les que ja existeixin o les que haguem constituït. Alhora, aquest dret fonamental també ha d’interpretar-se en què ningú pot estar obligat a formar part d’una associació o club.

L’article 22 de la Constitució està regulat per la llei d’associacions d’àmbit estatal de 1964, i la llei d’associació d’àmbit autonòmic DECRET LEGISLATIU 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s’aprova el Text únic de la Llei de l’esport. DOGC núm. 3199.

Ara bé, el sistema jurídic espanyol estableix que per participar en competicions esportives oficials es necessari que el club o associació esportiva tingui un règim jurídic determinat, fixat i regulat per les normes de caràcter esportiu que hagin dictat els poder públics competents.

El segon gran aspecte que cal tenir en compte és el referit a la distribució competencial de l’esport. Com ja hem comentat les Comunitats Autònomes tenen una àmplia competència en matèria esportiva.

Aspectes generals.

Normativa.

La normativa que regula les associacions esportives serà la dictada per la Generalitat de Catalunya, en l’àmbit territorial de Catalunya. DECRET LEGISLATIU 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s’aprova el Text únic de la Llei de l’esport. DOGC núm. 3199.

La regulació de la dinàmica de les entitats esportives no la trobem solament en la llei de l’esport i en el decret autonòmic respectiu, sinó que haurem d’atendre també el que preveuen les normes de les federacions esportives autonòmiques, nacionals i internacionals.

Per últim, cal apuntar que els estatuts i reglaments de règim intern són també una font normativa important i a tenir en compta en la vida interna de l’associació esportiva.

Definició.

Naturalesa jurídica de les associacions i clubs esportius.
La naturalesa jurídica de les associacions i clubs esportius és de tipus privat, es defineixen com entitats privades amb personalitat jurídica i capacitat d’obrar, formada per persones físiques.

Finalitat.

Tindran per objecte la promoció d’una o vàries modalitats esportives, la pràctica d’aquestes pels associats, així com, en el seu cas, la participació en activitats i competicions esportives. Hi ha per tant dos tipus de finalitats diferents que poden desenvolupar-se per separat, tot i que quasi sempre es produeixen de forma conjunta.

Capacitat per obrar.

Totes les entitats esportives que tinguin personalitat jurídica pròpia gaudiran de capacitat per obrar, si bé aquesta capacitat ha d’entendre’s limitada a l’estipulat en la legalitat vigent i als fins estatutaris. Ha de quedar suficientment acreditat qui gaudirà de la capacitat d’obrar i d’obligar-se en nom de l’entitat.

Àmbit d’actuació material.

L’àmbit d’actuació material d’un club esportiu és la promoció, organització i/o pràctica pels seus associats d’un o varis esports o activitats esportives.

Un club podrà també desenvolupar activitats comercials lucratives sempre que aquestes siguin secundàries a l’objecte principal i, al mateix cop, serveixin o tinguin com a finalitat immediata la millora de l’objecte principal.

Àmbit d’actuació territorial.

Un club esportiu o entitat esportiva, en principi, no estan sotmesos a cap tipus de limitació territorial en quan a la capacitat d’actuació; inclòs poden desenvolupar la seva activitat simultàniament en varis llocs diferents.

Domicili social.

Tota entitat esportiva ha de tenir un domicili social on pugui ser objecte de les notificacions oportunes. Quan el domicili no sigui de propietat haurà de justificar-se el títol que ostenta per fixar dit domicili, ja sigui per lloguer, cessió, en precari o per tractar-se del domicili d’algun dels associats.

El domicili es trobarà en l’interior de la Comunitat en la que s’inscrigui l’entitat esportiva.

Constitució.

Requisits subjectius.
El número mínim de socis promotors serà de 12 persones.

Requisits materials i procediment de constitució.

Legislació aplicable:
  • Legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s’aprova el Text únic de la Llei de l’esport (DOGC 3199)
  • Decret 145/1991, de 17 de juny (DOGC 1468)
  • Ordre de 22 de maig de 1981 (DOGC 143)
  • Decret 96/1995, de 24 de març (DOGC 2035)

1. Instància d’inscripció al Registre d’Entitats Esportives. Adreçada al secretari general de l’Esport.

2. Acta de constitució. Subscrita per un mínim de 12 socis promotors, amb plena capacitat d’obrar, i signada per tots ells (i en el seu cas antecedents històrics de la creació de l’entitat).

3. Acta de l’assemblea general extraordinària d’aprovació d’estatuts (si s’escau)

4. Estatuts de l’entitat. Adequats al Decret 145/1991, de 17 de juny i al Decret 96/1995, de 24 de març (signats per tots els socis promotors).

5. Relació dels membres de la junta directiva. Cal fer constar nom i cognoms, domicili, telèfon i núm. de DNI, signada per cadascú d’ells, mínim cinc persones, totes majors d’edat.

6. En cas que es vulgui practicar esport federat, caldrà el certificat/s original d’afiliació o adhesió a la/les federació/ns catalana corresponent. Si es vol practicar esport de lleure, caldrà que es faci constar als estatuts.

7. Fotocòpia del DNI (en vigor) de tots els socis promotors.

De tots els documents (del núm. 1 al 5) cal aportar:

4 exemplars amb signatures originals (sota cada signatura cal posar el núm. de DNI).

La Denominació Social elegida restarà pendent de verificació per part del Registre d’Entitats Esportives, atès que no pot ésser idèntica ni prestar-se a confusió amb d’altres ja enregistrades.

Podeu sol·licitar la plantilla dels documents a la Federació Catalana de Piragüisme o al Consell Català de l’Esport.CLUBS I EMPRESES
Club

CLUB NAUTIC MIG-SEGRE

PONTS

VEURE'LS TOTS
Club

CLUB PIRAGÜISME SALT-TER

SALT

VEURE'LS TOTS
Club

PAGAIA CLUB DE CAIAC

LLANÇÀ

VEURE'LS TOTS
Club

CADI CANOË KAYAK

LA SEU D'URGELL

VEURE'LS TOTS
Club

CLUB NÀUTIC LLEIDA

LLEIDA

VEURE'LS TOTS
Club

ASSOCIACIÓ PIRAGÜISTA BALAGUER

BALAGUER

VEURE'LS TOTS
Club

SICORIS CLUB

LLEIDA

VEURE'LS TOTS
Club

CLUB PIRAGÜISME CASTELLDEFELS

CASTELLDEFELS

VEURE'LS TOTS
Club

CLUB NATACIÓ BANYOLES

BANYOLES

VEURE'LS TOTS
Club

ASSOCIACIÓ ESPORTIVA PALLARS

SORT

VEURE'LS TOTS
Club

CLUB PIRAGÜISME INUIT

VILANOVA I LA GELTRU

VEURE'LS TOTS
Empresa adherida

KAYAK DEL TER

Colomers

VEURE'LS TOTS
Empresa adherida

KAYAKING COSTA BRAVA,SL

L'ESCALA

VEURE'LS TOTS
Club

CLUB NÀUTIC GARRAF

GARRAF

VEURE'LS TOTS
Club

CLUB PIRAGÜISME BARCELONA

Badalona

VEURE'LS TOTS
Club

CLUB KAYAK SORT

SORT

VEURE'LS TOTS
Club

CLUB DE VELA PLATJA LLARGA

TARRAGONA

VEURE'LS TOTS
Club

CLUB KAYAK MITJANA

LLEIDA

VEURE'LS TOTS
COMPETICIONS INT.
ÒRGANS COL•LABORADORS: