Transparència
Llei 19/2013 de 9 de desembre de transparència accés a la informació pública i bon govern
ANY:

INFORMACIÓ INSTITUCIONAL
Funcions
Funcions
Funcions principals de l'entitat

Descarregar

Normativa
Normativa
Normativa bàsica aplicable

Descarregar

Estructura
Junta Directiva
Relació membres Junta Directiva

Descarregar

Estatuts
Estatuts
Estatuts FC Piragüisme

Descarregar

Comitès
Comitès
Comitès esportius

Descarregar

Informació
Guía de suport
Guía pràctica de transparència

DescarregarINFORMACIÓ ECONÒMICA
Contractes
Convenis
Convenis 2018
Conveni col·laboració Ajuntament de Lleida

Descarregar

Subvencions
Pressupost
Pressupost 2018
Aprovat en Assemblea General de 18 de maig de 2018

Descarregar

Comptes anuals
Comptes anuals 2017
Aprovat en Assemblea General de 18 de maig de 2018

Descarregar

Alts càrrecsÒRGANS COL•LABORADORS: